PROTOKOLL

Årsmøte i Kalvåg Kystlag laurdag deb 10. mars 2018 kl. 1600  på Knutholmen

Tilstede: Bjarne Pedersen, Hilde Larsen, Leni Lisæter, Arild Ryland, Arvid Langeland, Jannice B Frøyen, Per A. Frøyen, Jostein Nødset, Karl Bakke, Åge Tansø, Knut A Vadøy, Merete Langeland, Kjell Ulvestad, Jam B Monsen, May-Liss Stordahl, Jonny A Kjølibråten.

Leiar Bjarne Pedersen ønskete velkommen. Det vart servert kake og kaffi.

Leiar viste til innkalling og forslag til følgjande saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2. Val av ordstyrer og sekretær

Sak 3 Årsmelding 2017

Sak 4 Rekneskap og revisjon 2017

Sak 5 Innkomne saker

Sak 6 Årsplan 2018

Sak 7 Budsjett 2018

Sak 8 Val av:

-leiar og nestleiar. 2 styremedlemmer, 1 repr til valnemnda, kasserer, revisor  Vedtak:. Godkjent.

Sak 2 Val av ordstyrer og sekretær. Det kom forslag på Bjarne Pedersen som ordstyrer og Arvid Langeland som sekretær. Vedtak: Vedtatt

Sak 3 Årsmelding 2017. Årsmeldinga vart gjennomgåått av leiar og viser stor aktivitet samt godt engasjement frå medlemmane. det er 163 medlemmer i kystlaget pr. 31/12.2017. Det vart satt fram forslag frå Arvid L. om att styreprotokollane skulle leggast på heimesida. Vedtak: Årsmelding og forslaget vart einstemmig godkjent.

Sak 4 Rekneskap og revisjon 2017.  Styret kunne ikkje legge fram eit godkjent rekneskap ettersom revisor ikkje kunne revidere og godkjenne rekneskapet som låg føre. Leiar ba årsmøte om fullmakt til at styret skulle gjennomgå rekneskapet i samarbeid med revisor fram til godkjenning. Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe med rekneskapen fram til godkjenning. Når revisors rapport og styrets godkjenning er klart sendes dette ut til medlemmane.

Sak 5 Innkomne saker. Det vart lagt fram 2 framlegg frå styret.

Framlegg 1. Endring av vedtekter pkt 6 Styret. Det skal veljast 5 medl. til styret: leiar, nestleiar, kasserer, 2 styremedl. samt 2 varamedl. Styret veljer sekretær. Det skal veljastrevisor og valnemnd på 3 medl. Styret og varamedl. veljast for 2 år. Revisor veljast for 1 år. For å sikre kontinuitet skal leiar, kasserar, 1 styremedl. og 1 varamedl veljast for 2 år på årsmøtet 2018. Nestleiar, 1 styremedl. og 1 varamedl veljas for 1 år på årsmøtet 2018. desse skal på årsmøtet i 2019 veljast for 2 år. Medlemmer i valnemnda blir valde for 3 år og da slik at berre ein er på val kvart år. Vedtak: Einstemmig vedtatt.

Framlegg 2. Reglar for utleige av båtane.  Spørsmål om utleige av båtane skal rettast styret v/ styreleiar eller kasserer. Båtansvarleg skal orienterast om han/ho ikkje allereie kjenner forespurnaden. Utleige til komersielle aktører skal kun skje når det forelegg ein skriftleg avtale. Forsikring som gjeld bruken må teknast evt. for det enkelte høve. Pris fastsettes på årsmøtet. Båtane må nyttast av mannskap som er godkjente av kystlaget. Evt. vederlag/lønnskostnader til medlemmer som fører båt/ane må skje direkte med leigetaker som må stå som arbeidsgjevar. Priser for utlige frå 2018.

Niaren                  kr 3000,- pr. dag/ kr 300,- pr time

Slaagkeipen      kr 2000,- pr. dag/ kr 200,- pr time

Færing                 kr 1000,- pr. dag/ kr 100,- pr time

Etter drøfting kom det forslag om å ta vekk "kasserer" og punktet om forsikring. Vedtak: Reglar for utleige av båtane til kommersielt bruk. (gjeld ikkje medlemmer) Spørsmål om utleige av båtane skal rettast til styreleiar. Båtansvarleg skal orienterast. Utleige til kommersielle aktører skal kun skje når det føreligg ein skriftleg avtale. Pris fastsettest av årsmøtet. Båtane må nyttast av mannskap som er godkjente av kystlaget. Evt. vederlag/lønnskostnader til medlemmer som fører båt/ane må skje direkte med leietaker som må stå som arbeidsgjevar. Priser for utleige frå 2018.

Nigaren           kr 3000,- pr. dag / kr 300,- pr. time

Slaagkeipen kr 2000,- pr. dag/ kr 200,- pr. time

Færing            kr 1000,- pr. dag/ kr 100,- pr. time 

 

Sak 6 Årsplan 2018 Leiar la fram forslag til årsplan for 2018 der kystfestivalen er den klart største aktiviteten også i år. Vedtak: Vedtatt.

Sak 7 Budsjett 2018 Leiar la fram forslag til budsjett med inntekter på kr 251.000,- og utgifter på kr 178.500,- Vedtak: vedtatt med tillegg "Styret har fullmakt tilå omdisponere innan for dei div. postane".

Sak 8 Val.Leiar i valnemnda Knut A Vadøy la fram innstilling frå valnemnda.

Leiar                Bjarne Pedersen         2 år

Nestleiar          Per Arild Frøyen        1 år

Kasserer           Hilde Larsen               2 år 

Styremedlem    Leni Lisæter            2 år

Styremedlem   Kjell Ulvestad          1 år 

1. varamedl     Arild Ryland                2 år

2. varamedl     Dag Inge Smedvik    1 år

Revisor            Harry Gulestøl             1 år

Valnemnd        Ester Frøyen            ikkje på val

                      Petra Liset                       ikkje på val

                      Knut A Vadøy                   3 år  

Vedtak: Det nye styret, vara, revisor og valnemnd vart einstemmig valgt, og er følgjande:

 Leiar                Bjarne Pedersen         2 år

Nestleiar          Per Arild Frøyen        1 år

Kasserer           Hilde Larsen               2 år 

Styremedlem    Leni Lisæter            2 år

Styremedlem   Kjell Ulvestad          1 år 

1. varamedl     Arild Ryland                2 år

2. varamedl     Dag Inge Smedvik    1 år

Revisor            Harry Gulestøl             1 år

Valnemnd        Ester Frøyen            ikkje på val

                      Petra Liset                       ikkje på val

                      Knut A Vadøy                   3 år  

 

Attvalgt leiar Bjarne Pedersen takkar for tilliten og for møtet.

 

 

         

Årsmøte Kalvåg kystlag laurdag 18 mars 2017 på Knutholmen.

 

Til stades: Bjarne Pedersen, Per-Arild Frøyen, Arild Ryland, Jostein Aannevik, Harry Gulestøl, Karl Bakke, Arvid Langeland, Henry Nøttingnes, Gerda Frøyen, Kjell Frøyen, Terje Røys, Linda Liseth, Leni Lisæter.

 

Det vart servert kaffi og kaker. Vi takka av Jostein Nødset som kasserar, Linda Liset og Marius Sørensen som styremedlemmar. Desse fekk blomster frå kystlaget.

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 • Innkalling og sakliste godkjent. Det står 1 styremedlem på val i innkallinga, det skal være 2.

 

Sak 2: Val av ordstyrar og sekretær

 

 • Bjarne Pedersen vart valt som ordstyrar og Leni Lisæter som sekretær.

 

Sak 3: Årsmelding

 

 • Årsmøtet kom med innspel om at det ikkje burde være nemnt namn på dei som har gjort ein god jobb i årsmeldinga. Det er så lett å gløyme nokon. Vi må heller takke generelt alle som har stilt opp. Innspelet vart tatt til følgje.

 

Sak 4: Rekneskap og revisjon

 

 • Revisor Harry Gulestøl går gjennom regnskapet. Kasserar Jostein Nødset har vore sjuk og har ikkje fått avstemt alt. Det var nokre småfeil som var retta av revisor. Regnskapet er godkjent uten forbehold. Kystlaget har sunn og god økonomi.

 

Revisor kom med fylgjande forslag:

 

 • Kystlaget bør få opp inntektene, for eksempel på matsal på kystfestivalen.

 • Kystlaget bør få eit regnskapssystem som ein fører regnskapet i.

 • Kystfestivalen bør førast som eit prosjekt med eige regnskap og budsjett. Det vil og gjere det enklare for festivalsjef og ha eit budsjett å gå etter istadenfor og heile tida gå til styret å spørje om pengar.

 • Det bør og vurderast å ta i bruk Vipps ved betaling i salsbod mm. for og unngå mykje kontantar.

 

Sak 5: Innkomne saker

 

 • Styret kom med forslag til årsmøtet om at vi bør prøve og overta Vamråkbua og eigedomen rundt. Den var i si tid selt for 500 000 til kystmuseet i Florø. Bua treng sårt meir vedlikehald. Det vert og då kanskje høve til å sette opp bua(frå Hammarskaret) som ligg i påvent av oppføring/sal på eigedomen.

 • Årsmøtet ga tilslutning til forslaget og sette ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Det er Arvid Langeland, Per- Arild Frøyen, Bjarne Pedersen, Henry Nøttingnes. Gruppa får høve til å ta med seg andre på gruppa.

 

Sak 6: Årsplan

 

 • Årsplanen er stort sett som i fjor og vart godkjent. Vi må prioritere tur inn i Sørgulen til Aage Tansøy i år. Tidsplan juni/aug når været høver.

 • Arvid Langeland og Kjell Frøyen har overtatt jobben med vedlikehald av båtane på torsdagane. Dei melder om godt oppmøte og god stemning.

 • Festivalleiar Arvid Langeland informerte om årets planar for kystfestivalen. Songlagopptreden vil koste ca. 30 000, pris kan forhandlast. Det blir dyr i Visehagen, , endringar i rorbu frå «kinosal» til småbord. Det blir ikkje musikk av Vindfylla i år, men trekkspelmusikk(Svelgen trekkspelklubb er foreslått). Firdaposten blir hovudsponsor. Visningssenteret(Frøyenhuset) blir det meir aktivitetar i, ikkje berre framvising. Det blir og sosekjøt som i fjor, kystlaget serverar øl og maten for holmen

 • Elles er ein godt i rute med tilskriving av sponsorar til heftet.

 

Sak 7: Budsjett

 

 • Budsjett er basert på det som var i fjor og laga av Bjarne då kasserar er sjuk.

 • Det kom innspel om eige budsjett for kystfestival. Dette har og betyding for føring av rekneskap. Dette må avklarast nærare med kasserar.

 • Det er ingen kjende store utgifter for 2017. Ein burde kanskje kjøpe nytt mixebord. Ein burde satse på å låne ting mellom lag og organisasjonar istadenfor og kjøpe. Døme er utlån av vårt toalett til «der båra bryt» som ga oss inntekter. Det bør og lagast leigekontraktar for denne type utleige i tilfelle det blir skada/øydelagt.

 • Årsmøtet godkjente budsjettet.

 

Sak 8: Val

 

 • Valnemnda sitt forslag vart framlagt og årsmøtet kom med innspel om at ein burde hatt 1. og 2. vara. Dette har betydning for stemmegivinga. Valnemnda sitt forslag vart godkjent med at Hilde Larsen vart 1. vara og Dag Inge 2. vara. Alle varamedlemmar blir innkalla til styremøta.

 • Petra Liset kjem inn som ny i valnemnda, Knut Arne går ut

 • Einar Vereide blir ny kasserar, Jostein Nødset går ut.

 • Det nye styret er Bjarne Pedersen leiar, Per Arild Frøyen nestleiar, Kjell Ulvestad, Leni Lisæter og Arild Ryland er styremedlemmar.

 • Framlegg til forslag frå valnemnda er godkjent.

 

18.00 Møte slutt.

 

Skribent Leni Lisæter 19.3.2017

 

 

                           

 

                  

 

 

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE KALVÅG KYSTLAG 19.mars -2016

 Sted: Knutholmen, Kalvåg

 

SAK 1 Godkjennning av innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. Det var til sammen 15 medlemmer som deltok på årsmøtet.

 

SAK 2 Valg av ordstyrer og sekretær

Bjarne Pedersen ble valgt til ordstyrer. Petra Liset ble valgt til sekretær/referent.

 

SAK 3 Årsmelding 2015

Det var en kort og godt strukturert årsmelding som gir en god oversikt over aktiviteten i kystlaget. Årsmeldingen for 2015 ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 4 Regnskap og revisjon 2015

Jostein Nødset (kasserer) presenterte årsregnskapet og redegjorde for de enkelte postene i resultatregnskap og balanse. Kystlaget har en solid økonomi med en egenkapital på kr. 268.609,- Revisjonsberetningen fra Harry Gulestøl ble utdelt under årsmøtet. revisjonsberetningenvar uten forbehold. Årsregnskapet for 2015 med et underskudd på kr 9.380,- ble deretter enstemmig vedtatt.

 

SAK 5 Innkomne saker

5.1 Valg av to båtansvarlige

Marius Sørensen er i dag båtansvarlig og har sagt seg villig til å fortsette. Det er ønskelig å fordele arbeidsoppgavene knyttet til båtansvaret mellom to personer. Årsmøtet foreslo Kjell Frøyen til å dele båtansvaret sammen med Marius. Bjarne Pedersen fikk i oppgave å følge opp med Kjell om han er villig til å bli båtansvarlig sammen med Marius.

5.2 Arrangementkomite for sommerfest og krabbefest

Det er ønskelig å få opprettet en egen arrangementkomite med ansvar for sommerfesten og krabbefesten, en ser for seg en komite på 3 medlemmer. Årsmøtet var enig i behovet for en egen komite for disse to arrangementene og gir styret fullmakt til å etablere en slik komite. medlemmer som ønsker å bidra i denne komiteen kan melde sin interesse til styret.

5.3 Økonomisk støtte -tur til Færøyene

7-10 juli blir det arrangert nordisk treff på Færøyane. Haugefisk planlegger å reise til Færøyane og har plass til 15 passasjerer. ETter kontakt med Hornelen Kystlag er det foretatt en fordeling av passasjerplassene med 8 plassser til Kalvåg Kystlag og 7 plasser til Hornelen Kystlag. Jostein Nødset redegjorde for turen. Det er planlagt avgang 4. juli med forventa retur 12. juli. Totalt kostnad inkl. mat pr. passasjer er estimert til ca kr. 6.000,- Det ble diskutert et forslag om at kystlaget dekker 50% av kostnadene til medlemmer av Kalvåg kystlag som deltar på turen. Det presiseres at turdeltagerne må bidra på stand/utstilling, seiling og roing under det nordiske treffet. Årsmøtet var positiv til å bidra med økonomisk støtte for inntil 50 % av estimert kostnad til deltakere fra Kalvåg Kystlag. Medlemmer som er interessert i å delta på turen til Færøyane må såsnart som mulig melde fra til styret. Styret vil rett etter årsmøtet sende ut informasjon til medlemmene om det nordiske stemnet på Færøyane.

 

SAK 6 Årsplan 2016

Årsplanen for 2016 ble gjennomgått av Bjarne Pedersen. Årsplanen er identisk med 2016-planen med unntak av en ny aktivitet. Det er ønskelig å få til en tur til Sørgulen ei helg i juni/juli med alle båtene til kystlaget. Turen vil være væravhengig og må arrangeres på relativt kort varsel. Arvid Langeland redegjorde for status i planlegging av Kystfestivalen. Tema for årets festival er "mat og drikke".

 

SAK 7 Budsjett 2016

Det var lagt fram et budsjett for 2016 med et budsjettert overskudd på 89.000,- Basert på erfaring fra regnskapsåret 2015 var det forslag om å justere følgende poster:

Inntekt sponsormidler fra kr 130.000,- til kr 100.000,-                                                           

Salgsinntekter fra festivalen fra kr 75.000,- til kr 40.000,-                                                      

Utstyr (motor) kr 20.000,- og Representasjon kr 5000,- ble omdisponert til Økonomisk støtte tur til Færøyene (ref sak 5.3)

Justert budsjettert årsresultat for 2016 blir da kr 24.000,-. Budsjettet ble deretter enstemmig vedtatt.

 

SAK 8 Valg

Valgnemnda v/ Knut Arne Vadøy redegjorde for sitt arbeid. Valgnemnda la fram følgende forslag til kandidater:

Leder: Gjenvalg av Bjarne Pedersen som styrelederi 1 år. Gjenv som styremedlem for 2 år

Nestleder: Gjenvalg av Per Arild Frøyen som nestleder i 1 år. Gjenv som styremedlem for 2 år

Styremedlem: Gjenvalg av Arild Inge Ryland for 2 år

Varamedlem: Ann Iren Gulestøl går ut. Leni Lisæter foreslått som nytt varamedlem for 2 år

Kasserer: Gjenvalg av Jostein Nødset for 1 år

Revisor: Gjenvalg av Harry Gulestøl for 1 år

Valgnemnda: Ingrid Johannesen går ut etter fullført 3-årsperiode. Ester Frøyen foreslått som nytt medlem av valgnemnda for 3 år.

Årsmøtet fulgte innstillingen fra valgnemnda. Alle valgene var enstemmig med akklamasjon.

 Etter valg på årsmøtet består nå styret og øvrige tillitsvalgte for kommende periode av:

Leder: Bjarne Pedersen                         2016-2017 (styremedlem 2016 - 2018)

Nestleder: Per Arild Frøøyen                2016-2017 (styremedlem 2016 - 2018)

Styremedlem: Marius Sørensen         2015-2017

Styremedlem: Linda Liset                     2015-2017

Styremedlem: Arild I Ryland                 2016-2018

Varamedlem: Leni Lisæter                   2016-2018

Varamedlem/sekretær: Arvid Smedvik  2015-2017  

Kasserer: Jostein Nødset                      2016-2017

Revisor:  Harry Gulestøl                        2016-2017

Valgnemnd: Wenche Smedvik           2014-2017

                   Knut Arne Vadøy                  2015-2018

                   Ester Frøyen                        2016-2019

Dette var siste ak på sakslista og årsmøtet ble deretter avslutta.

Kalvåg 19. mars 2016

Petra Liset

referent

 

 

                                       

Referat etter evalueringsmøte av kystfestivalen 2015

Frøyenhuset 21.08.15 kl 19.00

 

Tilstede: Ingrid Johannesen, Edel Langeland, Gerda Frøyen, Kjell Larsen,

Ann Britt L Larsen, Marie Helen Liseth, Henry Nøttingnes, Bjarne

Pedersen, Arvid Langeland, Bjørn Opheim, Per Arild Frøyen, Bjørn Inge

Nesje, Audun Åge Røys, Terje Røys, Jannike Brenden Frøyen, Knut Arne

Vadøy og Helene Hundvebakke

 

Åpning av Arvid Langeland som var festivalansvarlig, med en stor takk til alle for

en godt gjennomført festival !

Økonomi: Arvid L. la fram foreløpig regnskapsoversikt etter festivalen, tallene

er i avrunda sum, og ikke alle bilag er kommet inn.

Jostein Nødseth legger fram endelig festival regnskap da dette er ferdig.

Sponsor inntekt Heftet: 110 000,-

Utgift heftet: 58 000,-

Overskudd før festival: 52 000,-

Inntekt: Salgstelt på kaia: 14 000,-

Salgstelt på Knutholmen: 1 500,-

Festival lotteriet: 8 000,-

Rorbua: 9 500,-

Bankterminal: 4 000,-

Inntekt ink. overskudd etter heftet: 89 000,-

Utgifter: Musikere: 6 000 ,-

Elias Båten: 3 500,-

Strøm skap: 9 000,-

Spar Kalvåg: 4 000,-

Foreløpige utgifter: 22 000,-

Resultat pr 21.08.15: + 67 000,-

Heftet: Informasjon fra Leder Bjarne om at 7 sponsorer dessverre uteble fra

hefte, disse ble personlig kontaktet og var takknemlige for dette. Det ble

laget plakater med deres logo, som ble hengt opp i sentrum under

festivalen. Dette må ikke skje igjen! Forslag til løsning på dette er at det

utnevnes en sponsor ansvarlig ved neste festival. Det ble konkludert

med at det var et veldig flott hefte, med gode historier.

Programmet i heftet har en skrivefeil som har gått igjen gjennom alle år

dette må rettes til neste gang. Amst kaia er feil skrevet, rettelse Amts

kaia.

Det er og forslag om å lage et eget program for de minste, der de yngste

deltagerne under festivalen lettere finner fram til det som er tilpasset

aldergruppen.

Programnemnda: Gjennom vinteren har det vært ei program nemnd som har

Som har jobbet med planlegging av festivalen. Skryt til denne gruppen !

Dette har og lettet festival leder og styrets leder enormt.

Det var en god ting og lage lister der alle medlemmer ble fordelt i

grupper med ansvarspersoner. Viktig at denne listen blir sendt ut til alle

medlemmer, ansvarlige tidlig. Dette blir styrets jobb !

Viktig og samle alle ansvarlige for gruppene før sommeren for endelig

gjennomgang av festivalen, dette var gjort !

Rigging: Flott med alt som er ferdig produsert (eks scene) pass på og merk alle

deler, så det blir lettere å ta ting igjen. Skryt for fin festival oppslagstavle.

Elles var riggegjengen godt med folk og opp og ned rigging fungerte bra.

scena ble utrolig fin og ny banner med logo var super ☺

Salgsteltene: Ansvarlige var svært fornøyde med og få lister med disponible

Medlemmer.

Veldig positive tilbakemeldinger på familievennlige priser, dette ønsker

vi, å fortsette med !

Viktig at teltet på amts kaia har rikelig med folk midt på dag. Min 4

personer.

Del opp prisen på sild og poteter om noen bare ønsker sild.

Det trengs Askebeger på bordene, evt. et stort på plassen.

Husk og avtal hvor og hvem som skal rydde opp og hvor ting da skal

fraktes.

Trengs til innkjøp: takke, dobbel kaffe trakter, dobbelt vaffeljern

Quiz: Vellykket mange gikk rundt i sentrum med quiz ark, konkluderer med at

nivået var noe vanskelig, da det var for få innleveringer. NB merk bedre

Hvor quiz ark deles ut !

Lotteriet: Fungerte som det bruker, bra! Viktig og være i enden av salgsteltet

Der folk allerede har lommeboka åpen ☺

Festivalkontoret: Må bli mer synlig og heltids bemannet. Forslag er og flytte

dette ut, i enden av salgsteltet. Da vil det være folk til en hver tid.

Det vil da både serve lotterisalg, utdeling av Quiz ark, bestilling av

båtturer + generell info. Utvilsomt trengs mer skilting.

Skilting: Dette må vi bli bedre på, over alt. Styret har blitt utfordret til å samle

medlemmer gjennom vinteren, til produksjon av fine skilt som kan

nyttes hvert år. Bl.a. trengs: Lule svingen, Festival Kontor, skilting til

båtene, Elias båten og lekedammen, festival lotteri, Quiz, Motor,

historisk visningssenter osv.

Var laget et par, parkeringsskilt før festivalen i år.

Historisk visningssenter: Morsom ide men trenger utvikling, ønske om mer

bilder, skilting av buene som var satt fram. Forslag er å lage bilde

framvisning av opplevelser i Kalvåg, i stede for film framvisning.

Plasseringen var svært dårlig. Lite synlig og vanskelig og ta seg fram!

Ny plass for visningssenteret er nok en nødvendighet.

Åpningen: Passelig lang og fin åpning!

Rorbua: Gode tilbakemeldinger, men og tilbakemeldinger om litt for mye

Sang/allsang. Og ønske om mer humor innslag. Forslag fra Vindfylla er at

de deltar under rorbua, og de spiller litt til dans. Da kan evt. prisen økes

litt, også åpningstiden. En ide til neste år!

Tønneproduksjon: Hagevik tønnefabrikk deltok på kaia. Det høres ut som de

kunne tenke seg og komme igjen neste år.

Elias båten: som vanlig fungerte bra, obs båtførere over 16 år.

Lekedammen: fungerte som vanlig bra, enkelt vakt, mener det kan være for

mye med 2 vakter på plassen, da det og er folk på båt og salgstelt.

Trappeløpet: Flott arrangement fra IL Frøy ! dette ønskes sterkt velkommen

tilbake fra Kystlag og publikum.

I forhold til IL Frøy motorsport gruppa er det kommet tilbakemeldinger

på at det arrangementet de hadde på bana, kanskje burde vært lagt til en

annen helg, trolig ville motorsport gruppa tent på dette. Det er og viktig

og skille på, hva som er kyst kultur aktiviteter. Men ønsker motorsport

gruppa velkommen til deltagelse med aktivitet under festivalen, gjerne

kyst kultur relatert! Fint om planlegging kan komme før programmet går

i trykk.

Lule svingen: Vellykket lek for barna, kjempe gøy og bør gjentas men trenger

skilting.

Vardebygging: I Buvika, var litt lite oppmøte. Følte at en falt litt utenfor

folkemengden. Løsning er og få mer aktivitet i Buvika !

Hesteridning: Gøy for barna, synd dette ikke var merket på kartet eller sto i

programmet, flott med aktivitet for de yngste !

Båt dåp: svært vellykket, mye folk og fin gjennomførelse.

Ro konkurransen: Kjempe gøy, fulle kaier godt oppmøte. Kan vi klare og gjøre

enda mer ut av dette ??? Dette er et ønske om å bli tradisjon ☺

Oppfordrer styret til og utforme nye vedtekter som legges fram for

årsmøtet, vedtektsendring er nødvendig da dagens vedtekter forbyr

kystlagets båter å nyttes i ro konkurranser!

Underholdning fra scena: Stor skryt til arrangører og aktører under framvisning

av «vår silde fiske» Dette var tårevått flott !!

Erotisk eventyrstund: Kjempe positive tilbakemeldinger, dette må gjentas ! Det

bør stå i programmet v/ Trond Strand og her kan en mulig ta inngangspenger !

Puben: Ann Britt og Kjell gjorde en super jobb der under festivalen, Bra !

Haugefisk: Felles enighet om at Haugefisk utøver for lite aktivitet, skuffelse

over at de ikke satt på kaien og spleisa kuler ol. Som avtalt før festival.

Kystlaget må selv ta ansvar for denne aktiviteten, ved neste festival !

Motorene: Flott arbeid av Thomas Jr. ☺ kystkultur og stemning som hører med!

Pannekakene: til Henry, Tommel opp kjempe flott og stemningsfullt !

Lyd: Lydansvarlig ønsker telt over miksebordet, (Styret kjøper inn tilpassa telt)

ellers detaljert program fra underholdningsansvarlig. Flott om scena

flyttes nærmere hopen så det blir bedre passasje ned til båtene.

Yalla boder/ tilreisende boder: Mye jobb og administrere med enighet om at

plasseringen i år var bra. Her må vi til med mer strøm skap, høyere priser

for leie. Samt gi matbodene ansvar for søppel tømming av dunkene på plassen.

Privat plasserte boder i sentrum bør en mulig vurdere å ta festival leie

for. Dette er vanlig andre plasser. Styre tar stilling til dette.

Båtene: Båtansvarlig var ikke til stede eller gitt inn tilbakemelding. Men vi

vurderer at passasjen forbi scena er for trang, der trengs mer skilting og

synliggjøring av påmelding til båtturer. (se punkt Festivalkontor)

Forslag om at ved godt vær legges Nigaren i Hopen. Også ønske om at

båtene er mer på havna selv om det ikke er passasjerer. Kan er for

eksempel lage litt show. Slenge seg fra Vinda osv !!??

Gudstjeneste: Veldig flott gjennomført og godt oppmøte, positivt med

kirkekaffe. Flott plassering. Mulig presten med båt burde klappet til Kai

kl: 12.00 i stede for 15 min før. Men veldig gøy gjennomførelse av at

presten ble rodd til gudstjeneste !

Avslutning: Kunne om mulig vært noe lengre. Viktig at det ikke står i

programmet 14.00 avslutning men at det står 13.00 avslutning.

TIL NESTE FESTIVAL: bra program dette året som kan bygges videre på!

Vi ønsker for kommende festival og ha aktiviteter som:

- Ølbrygging (gikk ut i år grunnet for lite folk)

- Bøting garn, spleise kuler, lage fendere osv.

- Strikking

- Flatbrød baking

 

Takk for et godt møte  

Referent : Jannike B Frøyen

 

 

                                       

 

                                REFERAT FRÅ ÅRSMØTE KALVÅG KYSTLAG 21/3-2015

 

14 medlemmer deltok på årsmøte.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

          Godkjend utan merknad

Sak 2. Val av ordstyrar og referent.

          Ordstyrar Per Arild. Referent Ann Britt   

Sak 3. Årsmelding.

          Det blei teke opp at ein må jobbe meir med å få til meir lagringsplass for båtane. På

          Vamråkbua eller evt andre stader.

Sak 4. Rekneskap og revisjon.

          Jostein la fram rekneskap og revisjon. Desse vart godkjende utann anmerknader.

Sak 5. Innkomne saker.

          Det vart ikkje komme inn nokre saker til styret i forkant av møtet. Men det kom 

          innspel på møtet angående "naustet" som ligg ved bua. Vi må prøve å få sett det 

          opp, gjerne der det ligg i dag. Styret set ned ei gruppe for å jobbe med dette.

          Det kom forslag på årsmøtet om at styret jobber med å få på plass ein app til 

          betaling med kort til festivalen. Dette vil bli gjort.

Sak 6. Årsplan 2015.

          Årsplan 2015 er ei videreføring av planen for 2014.

          Godkjend utan anmerknader.

          Arvid langeland informerte årsmøtet litt om arbeidet som pågår i programnemnda

          for festivalen.

Sak 7. Budsjett 2015.

          Jostein la fram budsjett for festivalen 2015. dette blei godkjend av årsmøtet. Men

          budsjett for kystlaget generelt blei etterlyst. dette var ein forglømmelse frå Jostein

          si side og han beklaga dette.

          Budsjett for 2015 kjem, og blir lagt fram for styret. dette var ok for årsmøtet.

Sak 8. Val.

          Leiar:             Bjarne Pedersen

          Nestleiar:       Per Arild Frøyen (på val)  

          Styremedlem: Marius Sørensen, nyvalt i fjor og er ikkje på val.

          Styremedlem: Ann Britt L Larsen (på val)

          Styremedlem: Arild Ryland, nyvalt i fjor og er ikkje på val.

          Varamedlem:  Ann Iren Gulestøl, nyvalt i fjor og er ikkje på val.

          Varamedlem/sekretær: Arvid Smedvik (på val)

 

          Bjarne pedersen har sagt ja til å fortsetje som leiar.

          Per Arild Frøyen har sagt ja til å fortsetje som nestleiar.

          Ann Britt L Larsen trer ut av styret og Linda Liseth overtek.

          Arvid Smedvik tek to nye år.

          Kasserer Jostein Nødset har sagt ja til å fortsetje

          Revisor: Harry Gulestøl har sagt ja til å fortsettje eit år til.

          Valnemnd 2014: Knut Arne Vadøy, valt frå 2013 - 2015 (på val)

                                   Ingrid Johannesen, valt frå 2014 - 2016

                                   Wenche Smedvik, valt frå 2014 - 2017

          Knut Arne har sagt ja til å fortsetje og set då frå 2015 - 2018

 

 

 Møte heva 17:45

Ann Britt L Larsen

referent 

 

 

           

              

 

 

                                                 

                                            

                               OPPSUMMERINGSMØTE  I  KALVÅG  KYSTLAG

                                       ETTER  KYSTFESTIVALEN  2014.

 

Møtet var på Knutholmen den 29.08.2014 kl. 18.00.

Oppmøte: 23 stk.

Arvid Langeland vart valt til leiar for møtet  og Gerda Frøyen som referent. Jostein Nødset gjekk gjennom rekneskapen (så langt), resultat no var kr. 50.531,- , men ein såg ikkje bort frå at det kunne enda komme inn rekningar.

På konto står der i dag: kr. 274.525,-. Dette må ein sjå seg nøgd med var møtet einige i. Der vart diskutert litt kva ein skulle betale ut til dei som hadde vært med å opptre på rorbua, og under opninga av festivalen. Dette tar styret seg av.

Fleire av dei store sponsorane var ikkje med i år, for med mange festivalar rundt omkring, så hadde fleire sponsa andre plassar. Heftet fekk stor merksemd blant folket.  Kjell Ulvestad fekk skryt og STOR applaus. Kjell meinte og at Egil Totland med sin jobb for heftet måtte få ein del av applausen. Etter at heftet var ferdig  og sendt ut frå trykkeriet,  var der stor forvirring kvar kassene med heftene var levert og  plassert. Ingen visste noko. Kjell Ulvestad meinte at for seinare år må det være ein bestemt person som får heftene tilsendt i sitt namn, slik at ein unngår dette noko meir.  Noko liknande hadde skjedd i fjor også.

Vi gjekk så gjennom kvar komitè, korleis det hadde fungert, både på godt og gale.

Telt-komitè, sal i telta og vaktlister: v/Edel og Gerda.

Den fungerte bra, etter at ein hadde vaktlistene klare.  Salget gjekk bra, vaktene var på plass. Salget ved Knutholmen gjekk ikkje så godt, men kaffi, saft, pølser m/brød må ein fortsatt ha.

Lotteri v/Ann-Britt.

Ho syntes dette vart travelt, og vil at det skal være 2 personar i denne komitèen. I og med at ein kanskje er på feire i denne perioden også, så kan ein dele dette ansvaret på 2 stykker.

Båtar v/Marius.

Det var egentleg lite besøk. Markedsføringa av at vi hadde båtar som låg klare var  ikkje god nok. Det med plakatar og skilt må vi bli flinkare på, desse må settast opp rundt omkring i bygda. Fokus på dette med markedsføring i forkant.

 Opninga v/Arvid.

Arvid likte det som skjedde av program. Henry Nøttingnes gjorde ein fin figur, og så er han ein frå bygda som alle kjenner, og er lommekjent i kystkulturen vår. Gutane i Frøysjørock hadde også ein flott opptreden.

Rorbua  v/Sylvi.

Sylvi var ikkje tilstades så Ingrid Johannessen tok den delen. Fiskesuppa var veldig populær. Romkapasiteten vart altfor liten, men det visste vi. Til neste år får vi større plass, og kan ta inn fleire folk. Folket likte programmet og  ein høyrde mykje skryt av det.

Rigging scene og lyd v/Terje og Per Arild.

Terje meinte det var mykje rigging opp/ned scene og lyd for berre ein ½ times program. Her må ein sjå om vi kan bruke scena til andre ting også. Vi har ikkje fått tilbakemelding i år på dårleg lyd. Nedrigging etter arrangementet må der være meir folk igjen å jobbe. Per-Arild meinte at scena var no lett å få opp. Materialer var kjøpt inn og laga til + flakar. Dette er eit tungt arbeid og vi må vise meir interesse og lagånd for å få dette til.  Det er alltid nokon som viser meir ansvar enn andre for å få ting gjort, her må vi alle vise ansvar. Teltet og stengene må merkast. Korleis vi skal gjere dette for seinare år må vi berre diskutere og bli einige? Styret avgjer om ein skal investere i nytt telt.

Motor v/Thomas.

Han fekk mykje skryt av jobben han har gjort i kystlaget med dei gamle motorane. Mange i publikum var veldig begeistra for at ein ungdom kunne handtere slikt ”i våre dagar”, og vise ei så levande interesse for kystkultur og spesielt båtmotorar. Thomas ville gjerne ha meir midlar til å få fleire motorar opp å gå.  Han var sjølv veldig fornøgd med helga, for han hadde sett inn ”taxibåt” mellom  Kalvøyna, Knuthomen og Amtskaia, og det viste seg å være veldig populært. Her må og nemnast at han har ein far som er vel så interessert, og støtter og hjelper på alle måtar.  Stor takk til han og.

Fiskedam/Leikedam  v/Jannike.

Her var yrande liv og full rulle. Eliasbåten med kølapp-system fungerte godt.  Snekring og segling med heimelaga båtar var veldig populært.  Gratis-is til alle barne vart delt ut. Ein må prøve å ha eit straumskap for denne aktiviteten også, for då kan ein ha både traktar og fryseboks på samtidig.  Dette vart kluss med i år. Å forandre på noko på denne aktiviteten trur ein ikkje det er behov for. Kanskje salget i teltet  kan være like lenge som aktiviteten held på. Kaffi, saft,pølse,brød. Forslag på 2 Eliasbåtar i og med at køen var stor, men dette meinte Arvid var urealistisk, i og med at fleire andre bygder også vil ha Eliasbåten. Styret må her ta ansvar for at etter festivalen vert sakene opprydda, tørka, og sett skikkeleg på plass. Merka og sett i system.

Det kom inn forslag om at det kunne velgast ein leiar for sjølve festivalen, det bør ikkje være leiar for kystlaget. Ein kan då starte med planlegginga av festivalen tidlegare. Styret bør sette ned ei programnemnd – brei nemnd, som kan starte no i vinter, slik at planene er tidleg klare. Komitè-leiarar kan og være på plass. Dette er også viktig for heftet. Idear og tankar om kva vi kan få til av nye ting. Der var ynskje om at det skulle være meir samarbeid med Aktiv-Kalvåg – slik at vi kan samarbeid om ein festival. Forslag å sette desse to styra ilag og diskutere korleis vi skal legge opp neste Kystfestival. Dette har ikkje fungert slik kystlaget har ynskt. Styret tar ein runde på dette.

Der kom inn forslag å ha stykke i heftet om andre bygder i kommunen, historier om kystkulturen. Kanskje heftet vart meir interessant for eit breiare publikum.

Gerda Frøyen

Ref.

 

 

 

 

                                   

                                                                        EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

                                                                                       KALVÅG KYSTLAG

                                                                                          PROTOKOLL

 

             

Dato:               Laurdag 7 juni 2014

Tid:                  Kl. 16:00 – 18:00

Stad:                Møterom, Frøyenhuset

 

Møtte:  Per Arild Frøyen, Marius Sørensen, Arvid Smedvik, Arild Ryland, Jostein Nødset, Wenche Smedvik, Sylvi Frøyen, Merete Langeland, Kjell Frøyen, Herman Frøyen, Olav Jarl Frøyen, Fridleif Lydersen, Arvid Langeland, Ann Irene Gulestøl

Sak:

 1. Godkjenning og innkalling og sakliste
  Ingen merknad til innkalling og sakliste

  Saksliste og innkalling godkjent slik den ligg føre. 

      2. Val av ordstyrar og sekretær
          Ordstyrer: Per Arild Frøyen

          Sekretær: Ann Irene Gulestøl

      3. Val av

          Leiar
          Samrøystes vedtak: Bjarne Perersen

          Festivalleiar 2014
          Samrøystes vedtak: Arvid Langeland

       

       4. Informasjon om

 1. a.     Midtsommarfest / Jonsokfest
          Laurdag 21 juni 2014

                   Krabbe: Jostein Nødset

                   Rømmegrøt: Sylvi

                   Reker: Sylvi bestiller dette på butikken

                   Pynting: Ann Britt og Pamela

                   Rigging kvelden før-og når en tar ut båtane 2. pinsedag.  

                   påmelding innan onsdag 18. juni til Bjarne Pedersen på e-post: mobil:

                   Pris: Kr. 100,- pr person-

                   Program:

                   17:30 Segling med småbåtane

                   19:00 Mat

                   21:00 Tenner bål.

                   Invitere heile bygda til båltenning.

                   Gratis pølse med brød til barna.

               

           b.   Kystfestivalen 2014

                   Festivalhefte

                   Pr. dags dato kr 81 000,- i sponsorstøtte.

                   Kostnadsproduksjon-ikkje fått endeleg pris. Blir noko dyrare  enn 2013 pga auka    

                   fraktkost iht utsending med posten. Pris i 2013 kr 61 500,-

                   Levering: Må ha alt 14 dagar før trykking (stort sett pga postgang)

                   Kjell Ulvestad og Egil Totland skriver tekst. Dei har dialog direkte med A-team.

                   Arvid må sende inn programmet for kystfestivalen så snart som mogleg.

 

                  Fredag:

                  Teltet

                  Ansvarlig for mat: Gerda og Edel

 

                  Programnemnd Kystfestivalen:

                  Sylvi Frøyen, Wenche Smedvik, Olav Jarl Frøyen, Ann Britt L Larsen + enten Trond

                  eller Grete.

                  Desse har ansvar for Rorbua fredag.

                  Leiing av festen: Olav Jarl

                  Underhaldning: Grete og Trond (ikkje endeleg avklara)

                  I og med at lokale er mindre kan ein servere mat og sal av drikke i teltet.

                  Laurdag:

                  Fiskedammen - Jannike

                  Båt for barn - Eliasbåten ikkje avklara

                                       Båt 1 alt booka av Måløy. Båt 2 uavklart

                                       Bruker elles eigen båt med liten påhengsmotor.

                                       Kystlaget må da halde redningsvestar.   

                  Thomas Labermann viser fram motorar på liten scene.

                  Kystlaget legger ikkje opp til noko underhaldning ute.

 

                  Opninga

                  Frøysjørockghar sagt ja til å spele 2-3 låter.

                  Kan spørje dansegruppa til kulturskulen om å opptre. Treng då scene.

                  Forslag til kven som skal opne:  Henry Nøttingnes (Arvid Langeland spør)

                 Utloddinga: Arvid spør Kari Vadøy.

                 Andre lag og organisasjonar må sjølv ordne med løyve om å stå rundt om i Kalvåg. 

                 Kystlaget har berre ansvar for kai-område ved Amtskaia ved Frøyenhuset samt ved

                 Fiskedammen.

                 Ungdomsklubben i Bremanger har fått løyve til å nytte plassen ved brannstasjonen.

                 Skulemusikken vil selje lodd denne gangen.

 

                 Møteslutt ca kl. 18.00

                 Ref. Ann Irene Gulestøl 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kalvåg Kystlag 10 år

Ja tenk, 10 år er gått sia Kalvåg kystlag starta opp 20.02.2014. Dette ynskjer vi å markere, i god kystlags ånd. Laurdag 29.03.14 kl 19.00 møtast vi til fest i Frøyen Huset / Gamle butikken. Der blir det servert mykje god mat og underhaldning. men drikkevarer må medbringast etter behov. Etter velkomstdrinken står det fiskesuppe på menyen og ved midnatt, blir det nattmat ala spekefat. Viservert for kvelden er Grete Berentzen. Dresskode denne kvelden er enkel, kle deg som kystfolk !

Dette var noko av det som møtte medlemmane i Kystlaget då dei åpna mailen frå festkomiteen v/ Arvid Langeland, Grete Berentzen, Pamela Dunbar, Ann Britt Liseth Larsen og Jannike Brenden Frøyen.

Og fest vart det.....langt inn i dei små morgontimane. Grete losa oss trygt gjennom kvelden med innslag av både song, vitsar og mykje anna. Ein svart vellukka kveld, så vellukka at men nesten håpar på at dei neste 10 åra går med stormskritt slik at vi igjen snart kan feire 20 årsjubileum. Under fanen Galleri finn du bilder frå jubileet.

 

 

Årsmøte i Kalvåg Kystlag

Lørdag 5. april 2014 blei årsmøtet i Kalvåg kystlag avvikla. Møtet fant sted på Gamlebutikken (Frøyenbutikken).    

Leiar, Arvid Langeland åpna møtet og ønska alle velkommen. Frammøte denne ettermiddagen var heller dårligt. Det var totalt 11 frammøtte. Arvid gjekk i gang med saklista. 

Sak 1. Innkalling og sakliste.   -  Godkjend utan kommentar.                             

Sak 2. Val av ordstyrar og sekretær. Desse blei valde, ordstyrar Arvid Langeland.Sekretær, Ann Britt Liseth Larsen.

Sak 3. Arvid gjekk fort gjennom årsmeldinga. Vedrørande saka om ei evt. overtaking av Vamråkbua og Lisetbua, heng det endå litt i lufta. Det virker som om Kystmuseet ikkje vil la oss få overta noko anna enn Lisetbua. Dette er då uinnteresant. Men det er endå ikkje fatta noko avgjedsle i saka. Vi avventar. Arvid legg og til at følgande vil komme med i protokollen, men  som ikkje har komme fram  i årsmeldinga som er sendt ut: Mesteparten av den tørka silda som vart seld, er blitt seld gjennom Pamela Dunbar Atelier. Årsmeldinga blei godkjend med retting.

Sak 4. Rekneskap og revisjon.  Kasserar, Jostein Nødset, la fram rekneskapen og revisjonen. Revisor, Harry Gulestøl, hadde lagt ved ein uttalelse til rekneskapen, der han godkjenner rekneskapen, men ønsker frå neste år å ha meir utfyllande dokumentasjon på diverse postar. Dette er noke vi ikkje har hatt med tidlegare år, men Jostein seier det er ikkje noke problem å få dette til. Årsmøtet godkjende rekneskap og revisjon.

Sak 5. Innkomne saker.                                        

«Naustet»

Etter innkomme sak i frå Terje Røys, ang. styret si avgjerd om å selgje naustet til Svein Inge Fosse, blei dette teke opp til diskusjon. Styret har handsama saka på eit styremøte og gått inn for å selge. Arvid innformerte om saka, og leste opp brevet frå Terje. Det viser seg imedlertid, i etterkant av vedtaket på styremøte, at denne saka ikkje har noko hast. Ut i frå dei opplysningane som var komme fram før møtet, fekk vi inntrykk av at dette hasta, fordi at Svein Inge ville bruke delar av grindverket i gjennoppbygginga av bua som brann. Dette viste seg å ikkje bli noke av, og dei blei einighet om å sjå det litt an. Styret tek kontakt med Bremanger Kommune for å be om eit svar, ang. forespørsel på naust tomt ved regulering av ny veg til Kalvøya. Det blei bestemt at, om vi ikkje får tomt, vil grindeverket bli lagt ut for salg til kystlaget sine medlemmar. Tek sikte på å få ei avklaring i saka, i løpet av årsmøteperioden 2014.

-      Bygging av trappeløypa Buvika – Varden.

Det har komme forespørsel frå IL. Frøy, om støtte til bygginga av trappeløypa og gapahuk. Årsmøte støttar styret sitt forslag om å gje 20,000,-.

- Nettside. Kystlaget si eiga nettportal.

Det kom opp spørsmål om eiga nettside, på bakgrunn av at medlemmane etterspør informasjon om kva som rører seg i laget. Det blei einighet om å prøve dette i eit år. Kjell R. Larsen tok på seg å få sida opp å gå, og å drifte den.

Sak 6. Årsplan. Arvid informerte litt rundt kystfestivalen. Styret i kystlaget, har hatt ein diskusjon på dette, og komme fram til at vi ønsker å «tone» ned aktiviteten noko i årets festival. Det blir hovudsakelig lagt vekt på, rorbua på fredagen, og salgsbodene og fiskedammen samt Eliasbåten for ungane på lørdagen. Resten av underholdninga o.l. på lørdagen, tek andre seg av. Pga.at Måløy no plutselig har valgt å flytte hav og fiskeveka si ein månad fra, så koliderer dette med helga vår. Og dei hadde alt vore og fått leigeavtale med Eliasbåten. Men det blir jobba med å få på plass ein eller to nye Eliasbåtar, så det er mulig at vi klarer å få det på plass allikavel. Om ikkje må vi tenke alternativt.

Når det gjeld hefta til festivalen, må det settjast ned ei gruppe til å sanke inn sponsora. Dette er ein kjempejobb, som må settjast i gang  så fort som mulig. Det blir førslege å setje ut båtane til sommarfesten, og å ta dei opp att, noko tidlegare enn før.

I løpet av april, kjem det ei avklaring på om Haugefisk, kan ta med seg ein av båtane austover til Oslo til landsstemnet i forbundet kysten.

Det vart og lufta forslag om å få til nokre småturar, evt. helgeturar med båtane, ein eller fleire, i løpet av sommaren. Samle ein gjeng heilt spontant, å ta turar. Årsplanen blei godkjend.

Sak 7. Budsjett. Jostein la fram budsjett for året, dette blei godkjendt.

Sak 8. Val. På val i år er: Leiar : Arvid Langeland. Nestleiar: Bjarne Pedersen. Styremedlem: Pamela Dunbar Nødset. Vara: Kari Melvær Vadøy. Valnemd: Wenche Smedvik, tek attval. (3 år) Revisor: Harry Gulestøl, tek attval (1 år)

Val nemda har fått ja  frå, og innstil følgande:  

Nestleiar: Per Arild Frøyen. (2 år)
Styremedlem: Marius Sørensen. (2 år) 
Styremedlem: Arild Inge Ryland. (2 år)
Vara: Ann Iren Gulestøl. (2 år)     
Valnemd: Wenche Smedvik, tek attval. (3 år)
Revisor: Harry Gulestøl, tek attval (1 år)

Då det dessverre ikkje har lukkast valnemda å få nokon til å ta leiarvervet, og heller ikkje på årsmøtet blei det noko løysing, vil det bli innkalla til eit ekstraordinært årsmøte så fort det let seg gjere. Det nye styret og valnemda må prøve å få på plass ny leiar.  Når det er klart og så raskt som råd er, vil det så bli kalla inn nytt møte, innkallingsfristen er 14 dagar i forkant av møtet.

 

Møtet heva klokka 19:10.

Ann Britt Liseth Larsen.

-      Referent -

 

 

 

 • Avtroppande nestleiar, Bjarne Pedersen, overrekte så avtroppande leiar, Arvid Langeland ein blomsterbukett, som takk for innsatsen frå kystlaget sine medlemmar.